126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Kedvezmények, szüneteltetés településenként - Budapest

Az igénybevehető díjkedvezmény az Üzletszabályzat 4.6.3- as pontja alapján:

4.6.3 Díjkedvezmény

A Főv. Kgy. rendelet alapján a közszolgáltatási díjkedvezmény alanya az az Ingatlanhasználó, aki 2013. május 1-jét megelőzően közszolgáltatási díjkedvezmény jogosultja volt és az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb másodmagával használja.

A 2013. május 1-jét megelőzően megítélt közszolgáltatási díjkedvezmények - folytatólagosan - fennállnak mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultságot megalapozó ingatlanhasználat mértéke nem haladja meg a legfeljebb két főt.

Amennyiben az ingatlantulajdonos jogosulatlanul vette igénybe a díjkedvezményt, az elévülési időn belül köteles a késedelmi kamatokkal növelt közszolgáltatási díjkedvezmény összegét egy összegben a Közszolgáltató részére megfizetni.

A kedvezményre jogosult lakcímének változása esetén a - 2013. május 1-jét megelőzően megítélt - kedvezmény további biztosításának feltétele, hogy a kedvezményezett a lakcímében történő változást 15 napon belül a Közszolgáltató felé bejelenti, valamint csatolja az illetékes kerületi önkormányzattól származó igazolást arról, hogy az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb másodmagával használja.

A kedvezményre jogosult elhalálozása esetén a - 2013. május 1-jét megelőzően megítélt - kedvezményének az elhalálozását megelőzően vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója részére történő további biztosításának feltétele, hogy a kedvezményezett elhalálozását a Közszolgáltató felé (halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldésével egyidejűleg) 30 napon belül bejelenti, valamint csatolja az illetékes kerületi önkormányzattól származó igazolást arról, hogy az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb másodmagával használja.


Szüneteltetés az Üzletszabályzat 4.6.5- as pontja alapján:

4.6.5 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

(2. sz. Függelék 2.1.f. és 2.2.e.)

Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele azon az ingatlanon, amelynek használója azon legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik.

A közszolgáltatás szüneteltetésének feltétele a jogszabálynak való megfelelés, a szüneteltetésre vonatkozó igény írásban történő benyújtása, az Ügyfél azonosságának ellenőrzése. Az Ingatlanhasználó (Ügyfél) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó igényét írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően, megjelölve a kívánt szünetelés időtartamát, amely 1 évnél hosszabb nem lehet.

Szüneteltetést csak teljes hónapra lehet kérni, és mindig a tárgyhónapot követő hónap első napjától. A szolgáltatás szünetelésének beállítására visszamenőlegesen nincs lehetőség. Szüneteltetés egy számlázási ciklusban (1 hónapban) egyszer kérhető. Az Ügyfél által kért szünetelési időtartam abban az esetben haladhatja meg az egy évet, amennyiben legalább 30 nappal az 1 év lejárata előtt ezt írásban kéri és a szünetelés jogszabályi feltételei továbbra is fennállnak. Társasháznál a közösségi szolgáltatás miatt csak abban az esetben van lehetőség szüneteltetésre, amennyiben, hivatalos dokumentumokkal igazolják, hogy a társasház építési-bontásimunkálatok vagy egyéb okok miatt lakatlan. Ha a szünetelés feltételeiben, (miszerint az ingatlanon használója nem tartózkodik) változás következik be, az Ingatlanhasználó (Ügyfél) ezt írásban haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. Közszolgáltató a közszolgáltatás szünetelése esetén a tartályt nem szállítja vissza így annak a szolgáltatás újraindításakor az Ügyfélnél/ingatlan használónál kell lennie, amelyért az Ügyfél/Ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben Ügyfél arra hivatkozik, hogy a tartályt visszaszállították tőle, azt a Visszaszállító ív egy példányával igazolnia kell. Amennyiben a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az Ingatlanhasználó (Ügyfél) egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az Ingatlanhasználó (Ügyfél) pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. A szünetelési időszak lejártával a Közszolgáltató elektronikus adat kezelő rendszere automatikusan számláz a Díjbeszedő felé. Erről Közszolgáltató ügyintézője írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

A szüneteltetésre vonatkozó igény, illetve a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változás bejelentése benyújtható személyesen az Ügyfélszolgálaton, vagy megküldhető postai úton, e-mailen, vagy faxon. illetve online (www.fkf.hu.)