126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Rezsicsökkentés (Közérdekű)

Rezsicsökkentés Budapesten 2013. július 1-jétől

  • 10%-kal csökkent 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj.
  • A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, valamint a 2013. évi CXIV. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (továbbiakban: Ht.).
  • A törvény által előírt 10 %-os díjcsökkentést Társaságunk 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakban érvényesíti.
  • A díjszámítás alapja: a 2012. április 14. napján a települési önkormányzati rendeletben meghatározott teljes díj, törvény által meghatározott módja.

A fentiek figyelembevételével a fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

  • természetes személy ingatlanhasználók esetén a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz százalékkal csökkent, melyről a havi számlában tájékoztatjuk az érintett ügyfeleinket.
  • költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
  • társasházat a Ht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ.

A társasház évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes személy ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést.

Ezek a szabályok vonatkoznak a lakásszövetkezetekre is.

A díjcsökkenést vita esetén a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.

Társaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról kiállított számlán jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltünteti a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban.

Továbbá Társaságunk a természetes személy ingatlanhasználók, a társasházak és a lakásszövetkezetek részére kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számla mellé a mindenkor hatályos Ht. által előírt tájékoztatót is megküldi.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság elkötelezett a díjfizetők terheinek csökkentésében!

Hogyan jelenik meg hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számláján a 10%-os rezsicsökkentés?

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaminta az FKF Nonprofit Zrt. által számlázott ügyfelek részére 
Számlamagyarázat az FKF Nonprofit Zrt. által számlázott számlalevelekhez 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlaminta a DÍjbeszedő Holding Zrt. által számlázott ügyfelek részére
Számlamagyarázat a Díjbeszedő Holding Zrt. által számlázott számlalevelekhez