126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

Ügyintézés és panaszkezelés (ügyintézéshez szükséges dokumentumok)  

Panaszkezelési tájékoztató
A BKM Nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít az általa végzett szolgáltatások kapcsán tett fogyasztói bejelentések, észrevételek, panaszok hatékony és gyors kezelésére. Az Ügyfélszolgálat munkatársai törekednek a felmerülő probléma mielőbbi, megnyugtató módon történő rendezésére.
Az ügyfelek a BKM Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divízió tevékenységével összefüggő panaszukat, észrevételeiket közvetlenül megtehetik Társaságunk felé, illetve annak elutasítása esetén fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.
A bejelentések, panaszok megtételére Társaságunk több elérhetőségen is lehetőséget biztosít. Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi csatornákon keresztül juttathatják el felénk:
1. Szóbeli panasz:
  • Panaszát benyújthatja személyes ügyfélszolgálatainkon, valamint bejelentést tehet telefonos ügyfélszolgálatunkon, ügyfélfogadási időben.
  • A fogyasztóvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően a telefonos ügyfélszolgálatunkra érkező megkereséseket egyedi azonosítószámmal látjuk el, a hangfelvételeket rögzítjük, öt évig megőrizzük, és a fogyasztó kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.
  • Szóbeli panaszbejelentés esetén a panaszról – amennyiben a probléma helyben nem orvosolható, vagy álláspontunkkal nem ért egyet - munkatársunk jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példánya személyes megkeresés esetén az ügyfélnek átadásra, míg telefonon tett panaszbejelentés során, a panaszra adott válaszlevelünkhöz mellékelve megküldésre kerül.
2. Írásbeli panasz:Lehetőséget biztosítunk, hogy panaszát igény szerint írásban jelezze felénk az alábbi elérhetőségeinken:

Postai úton: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

vagy: 1439 Budapest, Pf.:637.

Fax: 06-1/459-6860

E-mail: fkfzrt@fkf.hu

Társaságunk a panasszal kapcsolatos álláspontját, és intézkedéseit indoklással ellátva 15 napon belül megküldi ügyfelei részére. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat, vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról még a határidő letelte előtt, írásban tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Válaszunkban tájékoztatást adunk arról is, hogy a panasz elutasítása esetén – annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhetik az ügyfelek. A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve az adott fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.
A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon ügyfél által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett panasz kivizsgálását Részvénytársaságunk mellőzheti.
Amennyiben a panasszal kapcsolatban megfogalmazott válaszunk nem szolgál a megelégedésükre, vagy a panasz nem került orvoslásra, költségmentes eljárás keretén belül fordulhatnak:
Az ügyfelek elsősorban az állandó lakcímük / tartózkodási helyük szerinti békéltető testület eljárását kérhetik, azonban lehetőségük van más békéltető testület eljárását is kezdeményezni.
Részvénytársaságunk a fogyasztói jogviták rendezése érdekében részt vesz a fogyasztók által kezdeményezett eljárásokban, a felhasználási helyek szerinti békéltető testületek esetében személyes megjelenéssel is.

I. Peren kívüli eljárás keretében (Békéltető Testületek)

Budapesti felhasználási helyek esetében elsősorban:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36-1/488-2131


Pest megyei felhasználási helyek esetében elsősorban:
a Pest Megyei Békéltető Testülethez
Székhely cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: +36-1/792-7881
Békéltető Testületek további elérhetőségei:
http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

II. Jogorvoslati eljárás keretében:

Budapesti felhasználási helyek esetében eljáró fogyasztóvédelmi hatóság:
BFKH Fogyasztóvédelmi Főosztály
Székhely cím: 1051 Budapest, Sas u. 19.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144
E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: +36-1/450-2598


Pest megyei felhasználási helyek esetében eljáró fogyasztóvédelmi hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
Székhely cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu
Telefon: +36 1 459 4843


III. Díjmegállapítással kapcsolatos panasz esetén:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
Székhely cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf.: 88.
E-mail cím: mekh@mekh.hu
Telefon: +36-1/459-7777

Jogszabályok