126 éve a tiszta Budapestért
Hulladéknaptár
Ügyfélszolgálat

II. Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság általános jogutódja 2021. szeptember 1-től a  BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Frissítve: 2021. 05. 03.»
II. 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
II.3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
II.4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények »
 II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai  (2021. 02. 15.)
II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Frissítve: 2021. január 12.
II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei Frissítve: a Fővárosi Közgyűlés aktuális ülését követően
II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Frissítve: 2021. 07. 15-én » 
II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Frissítve: 2021. 07. 15. »
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Frissítve: 2021. 06. 29.»
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Frissítve: 2021. 04. 27.»
II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Frissítve: 2021. 04. 27.» 
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai Frissítve: 2021. 04. 30.»
II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  Frissítve: 2021. 04. 22.
II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege - A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére - A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

Archívum